Jefferson Pang - Zoo York, 1997. Photo courtesy of Chris Ilaria